configs详解——之log

log对象提供不同级别的日志打印

info($msg)

打印普通日志

举个栗子:

log::info("成功处理一个页面");

debug($msg)

打印出错级别日志, 调试时使用

举个栗子:

log::debug("正在提取文章标题数据");

warn($msg)

打印警告情况的日志

举个栗子:

log::warn("XX文件解析失败");

error($msg)

打印错误情况的日志

举个栗子:

log::error("XPath错误");

results matching ""

    No results matching ""